Comparteix:

Estructura de Programa / Blocs Temàtics

Nom de l'assignatura

Arquitectura, art, disseny i transformacions espacials en entorns complexos

Metodologies d'anàlisi i ideació

Estratègies d’actuació

Crèdits

25

Hores lectives

250

Caràcter de la matèria (indicar si és obligatòria o optativa)

Obligatòria

Ubicació i durada al centre d'estudis

Les hores es distribuiran en sessions de 4 hores, 16 hores i mitja hora per setmana

Activitats formatives amb els continguts ECTS i metodologia d'ensenyament-aprenentatge

L'activitat a classe comprendrà sessions teòriques, el desenvolupament i la discussió de casos pràctics mitjançant el treball en grup o debats i discussions sobre el contingut de l'assignatura. En general, es farà servir una metodologia de caràcter dinàmic, participatiu i motivador.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua a través de l'assistència i participació a les sessions, a més de la presentació d'exercicis individuals i/o grupals.

Breu resum dels continguts - MÒDULS 1 a 6

1-Interacció entre art contemporani i espai urbà. Conceptes bàsics.

2-Instal·lacions Artístiques en contextos urbans.

3-Abordatge conceptual del Disseny. Contemporaneïtat i Tradició.

4-Estratègies contemporànies d’ideació 1. Arquitectura, art, disseny.

5-Interacció disciplinar: literatura, filosofia i cinema a les estratègies metodològiques d'ideació espacial Espais Intangibles.

6- Dimensions sensorials de l’espai en art i disseny I: La dimensió sonora. So, percepció i memòria. Mapes sonors. Estratègies de qualificació espacial a partir del so

Nom de l'assignatura

Arquitectura, Art, Disseny i Ciutat. Estratègies Contemporànies d’intervenció.

 

Crèdits ECTS

25

Hores lectives

250

Caràcter de la matèria (indicar si és obligatòria o optativa)

Obligatòria

Ubicació i durada al centre d'estudis

Les hores es distribuiran en sessions de 4 hores, 16 hores i mitja hora per setmana

Activitats formatives amb els continguts ECTS i metodologia d'ensenyament-aprenentatge

L'activitat a classe comprendrà sessions teòriques, el desenvolupament i la discussió de casos pràctics mitjançant el treball en grup o debats i discussions sobre el contingut de l'assignatura. En general, es farà servir una metodologia de caràcter dinàmic, participatiu i motivador.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua a través de l'assistència i participació a les sessions, a més de la presentació d'exercicis individuals i/o grupals.

Breu resum dels continguts - MÒDULS  7 a 12

7-Habitar l’espai i el temps: espai habitable, espai sensorial, materialitat.

8-Dimensió social. Imaginació i memòria. Tactilitat, psicologia i hapticitat.

9- Transformació espacial en entorns històrics complexos. Context material i context immaterial.

10- Barcelona work in progress. El centre històric de com cas d’estudi: intervencions sobre la memòria, la identitat i el progrés des de l’art, el disseny i l’arquitectura.

11- Espai públic i espai habitable. Construcció i definició material de l’espai contemporani: Tradició constructiva i sostenibilitat: Catalunya

12- Evolució històrica i trets diferencials del disseny a Catalunya: modernisme, racionalisme, contemporaneïtat. Artesania, art, disseny i ciutat. De Gaudí, Jujol a Miralles i Llinàs.

Nom de l'assignatura

Treball final Màster

Crèdits ECTS

10

Hores lectives

100

Caràcter de la matèria (indicar si és obligatòria o optativa)

Obligatòria

Ubicació i durada al centre d'estudis

Es farà al llarg de les diferents matèries del Màster. Tindrà una durada de 100 hores lectives.

Competències genèriques (indicades a l'apartat 3 d'aquest document)

No cal emplenar

Requisits previs per a la realització d’aquesta matèria

Haver realitzat i superat amb èxit les matèries anteriors.

Activitats formatives amb el contingut en ECTS i la metodologia d'ensenyament-aprenentatge (Exemple: Estudi/treball que comptarà amb la tutela d'un professor del Màster. Es realitzarà de manera individual o en grups de 2/3 estudiants)

Sistemes d'avaluació (Exemple: El projecte serà defensat en finalitzar el Màster en una sessió pública davant d'un tribunal. La qualificació final serà determinada per aquest tribunal. Es tindrà en compte: implicació en el projecte, abast dels objectius plantejats, adequació del projecte als continguts del Màster, qualitat de la documentació lliurada, claredat a l'exposició oral).

Breu resum dels continguts

Treball d’aplicació de continguts, conceptes i tècnics vistos al llarg del Màster.