Comparteix:

Treball Final de Màster, TFM

El TFM és comunament un tipus de treball científic, en el sentit que planteja una hipòtesi, depèn d'un cert mètode i cristal·litza en un coneixement argumental i contrastable. El Màster en ADAC, atesa la seva naturalesa, però, impulsa projectes d'investigació artística i de disseny de caràcter creatiu a un nivell de realització i resolució que permeti la seva exposició pública. Aquesta obra i/o projecte haurà d'anar acompanyada d'una memòria raonada sobre el projecte (incloent-hi el propòsit, els referents comentats i la descripció detallada del procés de producció) d'una extensió aproximada de 17.000 paraules.

El TFM consistirà en la redacció i defensa pública del resultat d'un treball de recerca original en el format adequat per a la presentació com a dispositiu expositiu, projectual i textual. A aquest document se us adjuntarà una memòria explicativa del procés de recerca que s'ha seguit, posant èmfasi en les aportacions procedimentals i de continguts que permeten avaluar la qualitat de la recerca presentada. L'extensió del conjunt serà aproximadament de 30.000 paraules per a treballs de recerca, 17.000 per a treballs creatius.